Školy
Rádi byste své žáky a studenty podpořili v jejich osobním rozvoji
a získání nových dovedností? Dopřejte jim naše programy. Nabízíme vám programy pro všechny věkové kategorie žáků.
Ve všech se promítá především sebezkušenost,
mindfulness a well-being.
kontaktujte nás
Efektivní komunikace/
Komunikační strategie 
ROZSAH
4-6 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ
Krátký popis
Komunikujeme dnes a denně, a některé komunikační situace pro nás mohou být méně komfortní, třeba ty s autoritami. Tento projektový den je zaměřen na potřeby a komunikaci v komunikačně náročných situacích, hledání odpovědi na otázku: „Co bych příště potřeboval jinak?“.Účastníci si pomocí modelových situací vyzkouší způsob, jak vyjádřit své potřeby v komunikačně náročných situacích. Zároveň se naučí uvědomovat si a popsat své emoce. Součástí projektového dne je rovněž seznámení účastníků se strategiemi či způsoby vyjadřování svého stanoviska a naslouchání druhé straně.
Rozpad rodiny/vztahu
ROZSAH
4-6 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Žáci 1. a 2. stupně ZŠ a studenti SŠ
Krátký popis
Rozpad rodiny se pomalu stává něčím běžným v našich životech, a i přesto je to nesmírně náročná životní situace. Projektový den „Rozpad rodiny/vztahu“ se snaží účastníkům nabídnout pohled na situaci rozpadu rodiny či vztahu z různých úhlů. V rámci projektového dne je zdůrazňována důležitost obou rodičů v životě dětí, společně hledáme odpověď na otázku „Co pro mě znamená máma a táta“, otevíráme také téma nových partnerských vztahů rodičů. Projektový den je sebezkušenostní, účastníci se naučí strategie, které jim mohou pomoci vyrovnat se se situací rozpadu rodiny/vztahu.
Jak funguji v konfliktu?
ROZSAH
4-6 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Žáci 1. a 2. stupně ZŠ a studenti SŠ
Krátký popis
Rozpad rodiny se pomalu stává něčím běžným v našich životech, a i přesto je to nesmírně náročná životní situace. Projektový den „Rozpad rodiny/vztahu“ se snaží účastníkům nabídnout pohled na situaci rozpadu rodiny či vztahu z různých úhlů. V rámci projektového dne je zdůrazňována důležitost obou rodičů v životě dětí, společně hledáme odpověď na otázku „Co pro mě znamená máma a táta“, otevíráme také téma nových partnerských vztahů rodičů. Projektový den je sebezkušenostní, účastníci se naučí strategie, které jim mohou pomoci vyrovnat se se situací rozpadu rodiny/vztahu.
Právní minimum pro žáky
2 lektoři
ROZSAH
6 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ
Krátký popis
Kurz si klade za cíl zvyšovat právní gramotnost žáků na základních školách. Interaktivní formou a pod vedením zkušených advokátek se žáci seznámí s širokým okruhem práv a povinností. Kurz je prakticky zaměřen, provází žáky tématy manželství, rodičovství, pracovně-právních vztahů a pomáhá dětem zodpovědět mnoho právních otázek týkajících se běžných denních záležitostí života.
Právní odpovědnost dětí do 18 let
ROZSAH
1 vyučovací hodina
Cílová skupina
Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ
Krátký popis
Přednáška s kasuistikami z praxe kurately pro děti a mládež - téma alkohol a drogy, kyberšikana, sexuální zneužívání.
Jak říkat věci, které se mi nelíbí a potřebuji jinak
ROZSAH
4 vyučovací hodiny
Cílová skupina
Žáci ZŠ (vždy upraveno dle třídy)
Krátký popis
Základy efektivní zpětné vazby využitelné v běžných vztazích. Probíhá interaktivní formou, děti si natrénují, jak dávat efektivní zpětnou vazbu.
Odborná veřejnost
Kurz Facilitace aneb Facilitací k lepším výsledkům
ROZSAH
36 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (veřejná správa, neziskový sektor, firmy, školství, zdravotnictví)
Krátký popis
Ucelený kurz facilitace v rozsahu 36 hodin, který je akreditován u MPSV. Je určen všem pracovníkům ve vedoucích pozicích, kteří chtějí vést efektivně svůj tým. Pracovníci se dozví, jak pracovat s konflikty ve skupině, jak co nejvíce motivovat všechny členy skupiny, jak sestavit plán k dosažení cílů. Kurz je sebezkušenostní.
Termíny
21.- 22.3.2024,  4.-5.4.2024, 16.-17.5.2024
Cena
15 000,- Kč
Právní minimum pro pedagogické pracovníky
ROZSAH
8 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Pedagogičtí pracovníci
Krátký popis
Jste pedagogický pracovník? Chcete získat komplexní právní informace k situaci rozpadu rodiny dítěte? Nebaví vás načítat zákony a další právní dokumenty? Potřebujete si propojit teorii s praktickými příklady a tipy? Toto, a ještě víc Vám může nabídnout tento kurz! Kurz si klade za cíl nabídnout všem, kteří pracují s dětmi, balíček potřebných právních informací k situaci rozpadu rodiny, a to srozumitelně a prakticky.
Úzkostné a depresivní stavy u dětí a mladistvých
ROZSAH
4 vyučovací hodiny
Cílová skupina
Pedagogičtí pracovníci, rodiče dětí, poskytovatelé odborné pomoci
Krátký popis
Jste pedagogický pracovník? Chcete získat komplexní právní informace k situaci rozpadu rodiny dítěte? Nebaví vás načítat zákony a další právní dokumenty? Potřebujete si propojit teorii s praktickými příklady a tipy? Toto, a ještě víc Vám může nabídnout tento kurz! Kurz si klade za cíl nabídnout všem, kteří pracují s dětmi, balíček potřebných právních informací k situaci rozpadu rodiny, a to srozumitelně a prakticky.
Psychohygiena pro pedagogy
ROZSAH
4 vyučovací hodiny
Cílová skupina
Pedagogičtí pracovníci
Krátký popis
Profese učitele je velmi náročná a paradoxně jsou to často učitelé, kteří mají sebe až na posledním místě. Pokud se při čtení těchto řádků vidíte, pojďte se zastavit a pečovat o sebe, protože dávat mohu jen, když na to mám sám dost síly. Budeme relaxovat, objevovat zdroje a možné opory; pojmenujeme si, co se daří a nedaří. Bude i možnost sdílení, a to bývá občas léčivé samo o sobě. Nebuďte na to sami.
Poruchy příjmu potravy u dětí a mladistvých
ROZSAH
4 vyučovací hodiny
Cílová skupina
Pedagogičtí pracovníci, rodiče dětí, poskytovatelé odborné pomoci
Krátký popis
Povíme si o tom, že PPP, to už zdaleka není jen mentální anorexie a bulimie, ale spousta jiných onemocnění, která mohou být matoucí v tom, že mohou na pohled připomínat dodržování zdravého životního stylu. Jak přistupovat k dítěti nebo mladistvému s PPP, kdy to ještě zvládneme sami a kdy už je potřeba vyhledat odborníka? Jak probíhá léčba a jaká je prognóza do budoucna? O tom všem a více si budeme povídat v rámci tohoto kurzu.
Učební styly aneb pomozme dětem se lépe učit
ROZSAH
4 vyučovací hodiny
Cílová skupina
Pedagogičtí pracovníci
Krátký popis
Každý potřebuje k osvojování informací něco trochu jiného, to ale děti a mladí lidé často neví a učí se v rozporu s tím, co by jim přirozeně pomohlo pomoci. Přitom když se žák naučí lépe učit, je to výhra i pro pedagoga. Povíme si o tom, jak žákům přiblížit jednotlivé učební styly, jak jim pomoci si učivo rozvrhnout a že určitá míra stresu může být někdy při podávání výkonů i nápomocná.
Nápady do třídnických hodin se zaměřením na stmelování vztahů a budování pozitivního klimatu ve třídě
ROZSAH
4 vyučovací hodiny
Cílová skupina
Pedagogičtí pracovníci
Krátký popis
Nejtěžší na třídnické hodině bývá ji vymyslet a připravit. Pojďte načerpat inspiraci. Ukážeme si praktické ukázky, jak pracovat se třídou tak, abychom žáky stmelovali a pomáhali tím budovat lepší klima ve třídě. Protože kde jsou dobré vztahy, tam se i dobře učí a pokud už v takové třídě vznikne konflikt a žáci jsou zvyklí, že o něm povídají, lépe se vše řeší.
Porozumění konfliktu a jak zvládat obtížné rozhovory
ROZSAH
16 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (veřejná správa, neziskový sektor, firmy, školství, zdravotnictví)
Krátký popis
Kurz se zaměřuje na práci se sebou sama/samým a na komunikaci v obtížných a konfliktních rozhovorech např. s žáky, rodiči žáků, kolegy, klienty. Cílem kurzu je přiblížit pohled na obtížné rozhovory z perspektivy transformativní praxe.
Leadership zaměřený na člověka a interakce
ROZSAH
8 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (veřejná správa, neziskový sektor, firmy, školství, zdravotnictví)
Krátký popis
Leadership zaměřený na prevenci vzniku konfliktů, jejich zvládání, osobní růst zaměstnanců a leaderů a na vzájemnou spolupráci v pracovním prostředí. Vhodné především pro vedoucí zaměstnance všech oborů (vč. pomáhajících profesí, školství, neziskového sektoru, zdravotnictví, apod.)
Konstruktivní zpětná vazba v pracovním i osobním životě
ROZSAH
8 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (veřejná správa, neziskový sektor, firmy, školství, zdravotnictví)
Krátký popis
Jak poskytovat efektivně a konstruktivně nejen ocenění, ale také druhému pojmenovat to, co potřebuji příště jinak, co je potřeba změnit k lepšímu. Obsahuje teorii i trénink. Kurz je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky.
Komunikační strategie a rozhodování v obtížných rozhovorech
ROZSAH
8 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (veřejná správa, neziskový sektor, firmy, školství, zdravotnictví)
Krátký popis
Kurz se zaměřuje na konflikt jako příležitost k osobnímu růstu. Cílem kurzu je představit účastníkům, jak na rozhodování a na úspěch v konfliktech pohlíží transformativní přístup ke konfliktům. Účastníci budou moci v praktických nácvicích formulovat a zkoušet různé strategie zvládání obtížných rozhovorů. Pozornost bude věnována také fázi přípravy a reflexe rozhovorů.
Všímavost v každodenním životě
ROZSAH
8 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (veřejná správa, neziskový sektor, firmy, školství, zdravotnictví)
Krátký popis
Kurz se zaměřuje na porozumění tomu, co je to všímavost a jak ji využít jako nástroj meditace, seberozvoje, psychohygieny a v neposlední řadě také jako nástroj prevence syndromu vyhoření. Kurz je zaměřen především na nácvik všímavého postoje skrze nejrůznější techniky.
Jak zvládat obtížné rozhovory pomocí všímavosti
ROZSAH
8 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (veřejná správa, neziskový sektor, firmy, školství, zdravotnictví)
Krátký popis
Kurz se zaměřuje na využití všímavosti v obtížných rozhovorech a konfliktech tak, aby je účastníci mohli využít v praxi. Účastníci budou seznámeni s tipy a technikami vycházejícími ze všímavosti, které budou moci využít v komunikaci. Prostor bude věnován rovněž praktickým nácvikům a reflexi. Kurz je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky.
Odlišnosti a jak s nimi pracovat
ROZSAH
8 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (veřejná správa, neziskový sektor, firmy, školství, zdravotnictví)
Krátký popis
V konfliktech se lidé často uchylují k úzkému porozumění druhých a často se stávají uzavřenější také vůči odlišnostem (rasovým, politickým, náboženským, etnickým, genderovým apod.). V konfliktu tak mohou mít lidé tendenci podléhat stereotypům a předsudkům. Kurz se snaží přiblížit pohled na to, jak zvládnout obtížné rozhovory, v němž figurují odlišnosti. Kurz se opírá se o poznatky z transformativního přístupu ke konfliktům.
Základy nenásilné a efektivní komunikace pro praxi
ROZSAH
8 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (veřejná správa, neziskový sektor, firmy, školství, zdravotnictví)
Krátký popis
Kurz zaměřený na představení a nácvik vybraných komunikačních technik z oblasti nenásilné a efektivní komunikace tak, aby účastníci mohli dovednosti využít ve své praxi. V kurzu se účastníci kromě základů nenásilné komunikace dotknout také témat, jako například emoce v komunikaci, naslouchání, asertivní „NE“ či zpětná vazba, a další.
Koučovací techniky pro „nekoučovací“ praxi
ROZSAH
8 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (veřejná správa, neziskový sektor, firmy, školství, zdravotnictví)
Krátký popis
Kurz se věnuje významu sebeurčení a autonomie v komunikaci. Je zaměřený na představení a nácvik vybraných komunikačních technik vycházejících z praxe transformativního přístupu ke konfliktům, které lze využít v běžné praxi a které sebeurčení podporují.
Jak motivovat klienty k využití odborných služeb?
ROZSAH
8 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (veřejná správa, neziskový sektor, firmy, školství, zdravotnictví)
Krátký popis
Kurz je zaměřen na pozitivní motivaci klientů k využití dalších odborných služeb. Účastníkům nabízí rovněž orientaci v jednotlivých formách odborné pomoci. Pokud si kladete otázky „Jakou službu klientovi doporučit? Jak jej motivovat? Jak mu vysvětlit účel služby?“, pak je kurz určen právě pro vás!
Rodičovský konflikt a co s ním?
ROZSAH
8 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (veřejná správa, neziskový sektor, firmy, školství, zdravotnictví)
Krátký popis
Vítejte na kurzu pro pomáhající profese zaměřeném na rodičovský konflikt! Připojte se k nám a prozkoumejte hlubší pohledy do dynamiky rodičovských konfliktů. Díky kurzu si rozšíříte své znalosti o tom, jak tyto konflikty ovlivňují rodiče i děti, identifikujete vysoký rodičovský konflikt a zjistíte, jakým způsobem můžete pomoci rodičům v této náročné situaci. Přineseme vám také vhled do různých rodičovských stylů a získáte nástroje, které můžete využít ve své praxi. Připravte se na inspirativní a prakticky orientovaný kurz, který vám pomůže posílit své schopnosti v oblasti podpory rodin v rodičovském konfliktu.